Postępowania sądowe

Interwencja uboczna, wyrok zaoczny, prekluzja dowodowa, skarga kasacyjna to tylko niektóre z pojęć prawnych związanych z procedurą sądową. Prawnicy, tak jak przedstawicie innych zawodów posługują się specjalistycznym językiem branżowym, który obowiązuje przede wszystkim na sali rozpraw dlatego uważamy, że w sprawach sądowych skorzystanie z wiedzy i doświadczenia profesjonalnego pełnomocnika pozwala wykluczyć ryzyko niezrozumienia słów sędziego i innych uczestników sporu a ponadto daje poczucie komfortu.

Procedura sądowa rządzi się swoimi regułami, polecamy zatem naszych Instruktorów, którzy bezpiecznie doprowadzą Cię do celu – wygranej!

 

Proces sądowy – co musisz o nim wiedzieć?

UJEDNOLICONE ETAPY PROCESU SĄDOWEGO W SPRAWIE CYWILNEJ:

I. Polubowne rozwiązanie sporu, które powinno prowadzić do zawarcia ugody.
Jeśli nie udało się osiągnąć zgody, wówczas pozostaje droga sądowa.

II. Pozew wniesiony do sądu rozpoczyna proces sądowy przed sądem pierwszej instancji:

 • osoba, która składa pozew do sądu to powód
 • sąd przesyła odpis pozwu pozwanemu, który może bronić się przed żądaniem pozwu, składając odpowiedź na pozew
 • reprezentacja stron przed sądem: samodzielna lub skorzystanie z wiedzy i doświadczenia profesjonalnego pełnomocnika procesowego z wyboru lub z urzędu
 • postępowanie dowodowe: dopuszczalne powoływanie dowodów z: zeznań świadków, stron, dokumentów, zapisów magnetofonowych, nagrań telefonicznych, opinii biegłych, oględzin i innych

Do którego sądu, kierujemy pozew?

 • zasada: do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania/ siedziby pozwanego ale
 • w sprawach, w których dochodzimy kwoty powyżej siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych właściwy jest sąd okręgowy a w sprawach o wykonanie umowy powództwo można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania

Ważne w procesie sądowym:

 • konieczność zachowania terminów do dokonywania czynności procesowych
 • ponoszenie kosztów sądowych związanych z uczestnictwem w procesie

Postępowanie kończy się wydaniem WYROKU.

III. Wyrokowanie.

1      jeśli wyrok korzystny dla powoda, wówczas powód oczekuje na uprawomocnienie się wyroku, co pozwoli mu na wszczęcie egzekucji przed komornikiem

2      jeśli wyrok niekorzystny dla powoda wówczas powód może go podważyć w drodze odwołania

3      tak jak powód również pozwany może kwestionować wyrok

 1. Postępowanie odwoławcze zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania.
 • inicjuje apelacja, czyli środek odwoławczy przysługujący od orzeczeń sądu pierwszej instancji
 • sąd rozstrzyga apelację wydając wyrok

Powinieneś wiedzieć, że:

 • kluczowe znaczenie ma zachowanie terminu do dokonania czynności procesowej, po jego upływie czynność jest bezskuteczna
 • istnieje możliwość wzruszenia prawomocnego wyroku w drodze nadzwyczajnych środków zaskarżenia
 • jeśli nie stawisz się na rozprawę sąd wyda wyrok zaoczny pomimo Twojej nieobecności
 • pełnomocnikiem procesowym może być Twoja matka, ojciec, siostra, brat, żona
 • jeśli jesteś niezadowolony z działań swojego pełnomocnika możesz wypowiedzieć pełnomocnictwo
 • na rozprawie nawet jeśli ustanowiłeś pełnomocnika masz prawo zabierać głos
 • postępowanie gospodarcze to postępowanie pomiędzy przedsiębiorcami, w którym obowiązują odrębności
 • postępowaniem gospodarczym rządzi prekluzja dowodowa, co oznacza że jeśli w pozwie/ odpowiedzi na pozew nie wskażesz wszystkich twierdzeń i dowodów, utracisz to prawo w dalszym toku postępowania