Doradztwo w sprawach małżeńskich, alimenty

Obowiązek dostarczania środków utrzymania czyli tak zwany obowiązek alimentacyjny obciąża nie tylko rodziców wobec dzieci, jak powszechnie jest rozumiany. A zatem od kogo i na jakich zasadach można dochodzić alimentów?

Małżeństwo budują więzi emocjonalne i ekonomiczne, które jeśli ustają, zachodzi podstawa do rozwiązania małżeństwa. Jak dokonać podziału majątku wspólnego? Czy możliwe jest ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym?

Rodzice sprawują zarząd nad majątkiem swoich dzieci. Czy jednak rodzice mogą dowolnie i swobodnie decydować we wszystkich sprawach majątkowych? W jakich sytuacjach konieczna jest zgoda sądu opiekuńczego?

 

Wiedza o przysługujących prawach i możliwych sposobach ich realizacji pozwala zabezpieczyć interesy majątkowe, co jest zjawiskiem pożądanym zarówno w stosunkach małżeńskich jak i rodzinnych.

Nasi prawnicy doradzają w przedmiocie:

 1. umów majątkowych:
 • z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami wspólność ustawowa obejmująca majątek wspólny, do którego wchodzą określone przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa, ale nie wszystkie tytułem przykładu do majątku osobistego małżonka wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w drodze dziedziczenia czy darowizny
 • małzonkowie mogą zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę majątkową w drodze której: rozszerzą lub ograniczą wspólność ustawową, ustanowią rozdzielność majątkową (umowa potocznie zwana intercyzą) lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa majątkowa może poprzedzać zawarcie małżeństwa, może zostać zmieniona lub rozwiązana
 • umowa majątkowa ustanawiająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków jest korzystna zwłaszcza w sytuacji gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą lub jest w gorszej sytuacji finansowej
 1. alimentów:
 • obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, co oznacza, że zarówno dzieci mogą dochodzić alimentów od rodziców, jak i rodzice od swoich dzieci, wnuk od dziadków, dziadkowie od wnuka, brat od siostry
 • obowiązek alimentacyjny w określonych okolicznościach powstaje także w relacjach pasierb – ojczym/ macocha
 • obowiązek alimentacyjny powstaje po ustaniu małżeństwa skutkiem orzeczenia rozwodu
 • matka dziecka pozamałżeńskiego ma roszczenie wobec ojca dziecka o pokrycie kosztów związanych z ciążą i porodem
 • po orzeczeniu wyrokiem o wysokości alimentów dopuszczalne jest skierowanie pozwu o podwyższenie lub obniżenie alimentów
 1. podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej:
 • po orzeczeniu rozwodu ustaje wspólność ustawowa
 • dopuszczalne jest ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • dokonanie podziału majątku wspólnego nie wymaga drogi sądowej może nastąpić poprzez zawarcie umowy, jeśli w skład majątku wchodziła nieruchomość konieczna jest forma aktu notarialnego
 • w przypadku sądowego podziału majątku wspólnego opłata sądowa wynosi 300 zł opłata sądowa wynosi 300 zł jeśli podział jest zgodny a w razie sporu 1000 zł
 1. czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka:
 • konieczne zezwolenie udzielone przez sąd opiekuńczy.