Doradztwo w sprawach spadkowych

Śmierć jest niewątpliwe bolesnym przeżyciem dla rodziny i przyjaciół zmarłego a w świetle prawa stanowi moment, z którym następuje otwarcie spadku. Osoby z kręgu bliskich zmarłego mogą borykać się pytaniami w kwestiach: czy dziedziczą i w jakich udziałach? Jak postąpić w sytuacji, gdy spadkodawca sporządził testament? Czy ważna jest ostatnia wola spadkodawcy wyrażona ustnie? Czy i jakie przysługują roszczenia spadkobiercom ustawowym, którzy zostali pominięci w testamencie? A zwłaszcza, czy zachodzi przymus dziedziczenia w sytuacji, gdy zmarły pozostawił długi. Przedstawiamy ścieżki właściwego rozumowania.

 

Nasi prawnicy pomagają na każdym etapie sprawy spadkowej zarówno przed jak i po wszczęciu postępowania sądowego.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach spadkowych:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
 • a także w innych sprawach spadkowych

 

Etapy postępowania spadkowego o stwierdzenie nabycia spadku:

 • wszczyna wniosek składany do sądu spadku
 • we wniosku należy wskazać znanych spadkobierców ustawowych/ testamentowych
 • opłata sądowa od wniosku wynosi 50 zł
 • potrzebne dokumenty:
 • akt zgonu
 • akt małżeństwa zmarłego
 • akty urodzenia uczestników postępowania
 •  testament – jeśli został sporządzony

    2      postępowania o dział spadku:

 • wszczyna wniosek złożony do sądu spadku
 • konieczne wskazanie majątku spadkowego lub przedłożenie spisu inwentarza
 • opracowanie planu podziału obejmującego przedmioty wchodzące w skład majątku spadkowego i ich wartość
 • opłata sądowa wynosi odpowiednio 300 zł jeśli spadkobiercy osiągnęli zgodę a w razie sporu 500zł

Można jednocześnie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku.

Inne ważne informacje:

 • postępowanie spadkowe może zostać wszczęte na wniosek wierzyciela spadkodawcy
 • osoba, która posiada testament ma obowiązek złożyć go w sądzie spadku lub u notariusza
 • osoby, które wiedzą o tym, że został sporządzony testament ustny mają obowiązek zawiadomić sąd spadku o świadkach testamentu i innych znanych im okolicznościach.