Rozwód – podział majątku

Rozwód – podział majątku

Często gdy dojdzie już do rozwiązania małżeństwa przez rozwód pojawia się problem podziału majątku wspólnego. Postaramy się tutaj odpowiedzieć na kilka najważniejszych pytań związanych z tym tematem, ponieważ w ostatnich latach coraz więcej małżeństw decyduje się na ten krok.

Czym jest majątek wspólny? Otóż zazwyczaj są to wszystkie składniki majątkowe które strony nabyły w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, a które istniały na dzień rozwiązania małżeństwa, a nie podlegają wyłączeniu z tego majątku na zasadach szczególnych, np. nie pochodzą z majątku odrębnego jednego z małżonków albo z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży składnika majątku pochodzącego z majątku odrębnego jednego z współmałżonków.

W jaki sposób dokonuje się takiego podziału? Można to zrobić w przypadku zgody obu małżonków przed notariuszem w drodze aktu notarialnego albo w razie braku zgody obu małżonków w ramach postępowania o podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności. W jaki sposób sąd dokonuje takiego podziału? Sąd może znieść współwłasność wspólnej nieruchomości poprzez przyznanie jej jednemu z byłych małżonków na wyłączną własność za spłatą drugiego byłego małżonka lub może nakazać sprzedaż tego mieszkania i podział środków uzyskanych z tej sprzedaży.

W postępowaniu sądowym jest możliwe ustalenie nie równych udziałów w majątku wspólnym, np. 3/1 i 1/4 lub 2/3 i 1/3, w sytuacji gdy wykaże się że przyczyniło się w większym stopniu do powstania tego majątku i gdy zasady współżycia społecznego za tym przemawiają.